dimecres, 6 de juliol de 2016

TARGETA SANITARIA EUROPEA

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal al territori de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació del país d'estada, independentment que l'objecte de l'estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis.


La Targeta Sanitària Europea (TSE) no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic, ja que en aquest cas cal que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM) emeti el formulari corresponent, previ informe favorable del Servei de Salut. Tampoc no és vàlid si traslladeu la vostra residència al territori d'un altre Estat membre.

En alguns casos haureu d'assumir una quantitat fixa o un percentatge de les despeses derivades de l'assistència sanitària, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al qual us desplaceu. Aquests imports no són reintegrables.
Els titulars del dret i els beneficiaris al seu càrrec que compleixin els requisits exigits per la legislació espanyola i pels Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.


Per Internet, a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es), i no cal disposar de certificat digital per accedir a aquest servei.

Presencialment, en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), sol·licitant cita prèvia al CAISS triat o a les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina (ISM), quan calgui aportar documentació que acrediti el dret a exportar les prestacions sanitàries.
Independentment de la forma de sol·licitud de la TSE, s'enviarà, en un termini no superior a 10 dies, al domicili que figura a les Bases de Dades de la Seguretat Social, per la qual cosa cal tenir actualitzada aquesta dada, i no es lliura en mà en cap cas.
Quan no és possible l'emissió de la TSE o si el desplaçament és imminent, podeu sol·licitar el Certificat Provisional Substitutori de la TSE.

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és vàlida durant dos anys i indica la data de caducitat. La utilització de la TSE durant el seu període de validesa es troba condicionada al fet que el seu titular continuï complint els requisits que van donar lloc a la seva obtenció. Si passa altrament, les despeses que s'originin poden ser reclamades en concepte de prestacions indegudes, d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/04.
És important que abans de fer un desplaçament a qualsevol país de l'Espai Econòmic Europeu (1) o a Suïssa comproveu que disposeu de TSE i que el seu període de validesa inclou la data de tornada prevista. Si no és així, sol·liciteu una TSE nova per assegurar la cobertura sanitària durant la vostra estada.

(1) Estats en els quals té validesa la TSE:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

Només en el supòsit que la vostra TSE no sigui acceptada al país d'estada, us podeu adreçar a la xarxa SOLVIT (solvit@ue.maec.es), servei gratuït per a la resolució de problemes entre administracions que apliquen els Reglaments Comunitaris de Seguretat Social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada